Skip to Content

ประชุมวิชาการ

ข่าวสารประชุมวิชาการ

เนื้อหาการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 1: Future in Prehospital and Emergency care: 20-24 มิถุนายน 2010

Emergency Medicine Conference: Future in Prehospital and Emergency care

ห้อง ประชุม ชั้น 4 ตึก EMS โรงพยาบาลราชวิถี 20-24 มิถุนายน 2553

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 12: “เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประหยัด ปลอดภัย ไร้รอยต่อ" 21-25 มิ.ย. 2553

[Updated 9/6/53 รายชื่อตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม]

วัน และเวลา: 21-25 มิถุนายน 2553

แจ้งย้ายสถานที่การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 12  วันที่  21-25 มิถุนายน 2553
“เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประหยัด ปลอดภัย ไร้รอยต่อ”  (Emergency Medicine : Lean, Safe and Seamless)

จากเดิมที่ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
เป็น
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม ชั้น  3 วันเวลาคงเดิม

เนื้อหาการประชุมวิชาการแพทย์ประจำบ้าน (Core lecture) ครั้งที่ 2/2552: "Safety in ED"

 • General consideration about safety in Emergency department (slides, mp3)
  อ.พญ.มณฑินี แสงเทียน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • Hazmat: Tear gas... Chemical bomb... what's next? (slides, video, mp3)
  อ.นพ.กิตติพงษ์ พนมยงค์ กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
 • Infectious disease precaution: for the front lines (slides, video, mp3)
  รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หน่วยโรคติดเชื้อ โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop slides:

Workshop: Physical violence

Workshop: Bioterrorism

เนื้อหา workshop Bioterrorism

Download:

 

General consideration about safety in Emergency department

Infectious disease precaution: for the front lines

โดย รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หน่วยโรคติดเชื้อ โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Online slides (Slideshare.net)

Download

Medical Management of Chemical Injuries

โดย อ.นพ.กิตติพงษ์ พนมยงค์ กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Online slides (Slideshare.net)

Download

เนื้อหาเพิ่มเติม:

การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "อายุรศาสตร์ทั่วไป และภาวะฉุกเฉิน" โดย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "อายุรศาสตร์ทั่วไป และภาวะฉุกเฉิน"

กลุ่มเป้าหมาย:

 • อายุรแพทย์
 • แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แพทย์ทั่วไป

กำหนดการ:

 • วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2553

ค่าใช้จ่าย:

 • แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยส่งชื่อเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงรายชื่อการประชุมได้ ตามแบบฟอร์มนี้ครับ

กำหนดการประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 2/2552 "Safety in Emergency Department"

กำหนดการประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 2/2552 "Safety in Emergency Department" 7-8 พฤศจิกายน 2552

updated 17 พ.ย. 2552:ทางเวบไซต์ได้เผยแพร่เนื้อหาการประชุมวิชาการแล้ว เปิดดูเนื้อหาการประชุม

Core lecture 2/2552 poster

 • ลงทะเบียนชั่วโมงบรรยาย (200 บาท/ท่าน)
 • ลงทะเบียนชั่วโมงบรรยาย และ workshop (500 บาท/ท่าน)**
 • ** ขอความร่วมมือ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ workshop ครับ
 • ** ขอสงวนสิทธิ์ workshop สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน (100 ท่าน)
 • ** ในวันที่ 8 พฤศจิกายน สุภาพสตรี กรุณาแต่งกายชุดกางเกง เพื่อเข้า workshop เนื่องจากจะมีการฝึกการใส่ชุด Hazmat

กรอกใบสมัคร

 • โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  ชื่อบัญชี คุณหญิง เดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ เลขที่บัญชี 051-250894-2
 • ส่งใบตอบรับและเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีทางโทรสารหมายเลข 0-2354-8224
  ไปที่  สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำนักงานชั่วคราว อาคารศูนย์กู้ชีพ
  “นเรนทร”  รพ.ราชวิถี  เลขที่ 2  ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ 0-2354-8223

Download ตารางการประชุมวิชาการ

อ่านรายละเอียดต่อด้านในครับ

Syndicate content