Skip to Content

ประชุมวิชาการ

ข่าวสารประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2557 Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2014 : ACTEP 2014

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 19 "การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษ" [พร้อมสไลด์คำบรรยาย]

ห้วข้อการอภิปราย

 • Introduction to EM. in special situations บทนำและระบบบัญชาการ - ศ.นพ.สันต์   หัตถีรัตน์
 • สาธารณภัย  - อ.อนุสรณ์  แก้วกังวาล
 • ปลอดภัยไว้ก่อนหรือหลัง (Safety first or last) - คุณอุบล  ยี่เฮ็ง
 • การชุมนุม (Mass gathering) - พ.ท.นพ.สุธี  อินทรชาติ
 • จลาจลและระบบบัญชาการ (RIOT) - นพ.ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี 
 • สงครามกลางเมือง? (การดูแลในสนามและนอกสนาม) - พ.อ.นพ.คเชนทร์  ปิ่นสุวรรณ
 • บาดเจ็บจากระเบิด, กระสุนปืน, หลายระบบ - นพ.ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ
 • สารอันตราย, การล้างพิษและให้ยาต้านพิษ - ผศ.พญ.จิตรลดา  ลิ้มจินดาพร
 • การจัดการภาวะหมดสติ, เจ็บอก, ปวดท้อง จากสถานการณ์พิเศษ - ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ
 • บุคคลสำคัญป่วย VIP CARE - รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
 • การจัดการความขัดแย้ง - อ.ศรีทัย  สีทิพย์
 • ประสบการณ์จริงจากภาวะฉุกเฉินทางการเมือง ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - นพ.รัฐพงษ์  บุรีวงศ์, นพ.ชาติชาย  คล้ายสุบรรณ, นพ.จิรพงษ์  ศุภเสาวภาคย์

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 16: เวชศาสตร์ฉุกเฉินชุมชน (ที่บ้านและชุมชนถึงศูนย์บำบัดเจาะจง) "Community-EM"

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 16 เวชศาสตร์ฉุกเฉินชุมชน (ที่บ้านและชุมชนถึงศูนย์บำบัดเจาะจง) "Community-EM" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ แนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำงานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกด้านระห่ว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

Tutor course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3 (2553-2554)

Tutor course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3

วัน และเวลา
 • 28-31 มีนาคม 2554
29-29 มีนาคม 2554  เป็นการบรรยาย โรงพยาบาลพระมงกุฏ 
30 มีนาคม 2554 เป็นการบรรยาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 มีนาคม 2554 เป็นการจำลองการสอบ OSCE คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ค่าลงทะเบียน 
 1. เฉพาะการบรรยาย วันที่ 28-30  มีนาคม 2554 เป็นเงิน 1500 บาท/ที่นั่ง จำนวน 100 ที่นั่ง
 2. เฉพาะจำลองการสอบ OSCE วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นเงิน 1500 บาท/ที่นั่ง จำนวน 50 ที่นั่ง
 3. Lecture + OSCE วันที่ 28-31 มีนาคม 2554 เป็นเงิน 2700 บาท
หมายเหตุ สำหรับการจำลองการสอบ OSCE  ขอพิจารณาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ก่อน 
ราย ละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตั้งแต่วันที่  20 ม.ค. 2554 ที่คุณวันทนา พุ่มพวง  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี tel. 02-201-1484, 02-201-2404 หรือ นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ 083-4444660

[Updated เนื้อหา] การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13: เวชศาสตร์ฉุกเฉินผสมผสาน (Harmonized Emergency Medicine)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เวชศาสตร์ฉุกเฉินผสมผสาน" (Harmonized Emregency Medicine)

หนังสือเชิญประชุม (pdf)

ช่วงเวลา

5 วัน (7-11 กุมภาพันธ์ 2554)

สถานที่

ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

เนื้อหาการประชุมวิชาการ

เนื้อหาการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 1: Future in Prehospital and Emergency care: 20-24 มิถุนายน 2010

Emergency Medicine Conference: Future in Prehospital and Emergency care

ห้อง ประชุม ชั้น 4 ตึก EMS โรงพยาบาลราชวิถี 20-24 มิถุนายน 2553

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 12: “เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประหยัด ปลอดภัย ไร้รอยต่อ" 21-25 มิ.ย. 2553

[Updated 9/6/53 รายชื่อตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม]

วัน และเวลา: 21-25 มิถุนายน 2553

แจ้งย้ายสถานที่การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 12  วันที่  21-25 มิถุนายน 2553
“เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประหยัด ปลอดภัย ไร้รอยต่อ”  (Emergency Medicine : Lean, Safe and Seamless)

จากเดิมที่ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
เป็น
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม ชั้น  3 วันเวลาคงเดิม

เนื้อหาการประชุมวิชาการแพทย์ประจำบ้าน (Core lecture) ครั้งที่ 2/2552: "Safety in ED"

 • General consideration about safety in Emergency department (slides, mp3)
  อ.พญ.มณฑินี แสงเทียน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • Hazmat: Tear gas... Chemical bomb... what's next? (slides, video, mp3)
  อ.นพ.กิตติพงษ์ พนมยงค์ กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
 • Infectious disease precaution: for the front lines (slides, video, mp3)
  รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หน่วยโรคติดเชื้อ โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop slides:

Workshop: Physical violence

Workshop: Bioterrorism

เนื้อหา workshop Bioterrorism

Download:

 

Syndicate content