ประชุมวิชาการ

Update CPR guideline 2015 ในงาน ACTEP 2015 25-27 พฤศจิกายน 2558 @หัวหิน

CPR2015 update in ACTEP2015
Date: 
25/11/2015 to 27/11/2015

ขอเชิญเข้าร่วม Update CPR Guidelines 2015 by TRC ในงานประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานที่ทางสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council ; TRC) จัดขึ้นเพื่ออัพเดท ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ในปี ค.ศ. 2015 โดยปกติแล้วจะมีการอัพเดททุก 5 ปี

Core lecture course 01/2015 สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 10 – 11 ตุลาคม 2558

Date: 
10/10/2015 to 11/10/2015

กำหนดการ Core lecture course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 8 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล First Hour in Emergency Room 2015 26-28 สิงหาคม 2558

First Hour in ER 2015 poster
Date: 
26/08/2015 to 28/08/2015

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2015: Surviving ER: From The Beginning to The End"

26-28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมอทิตยากรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

Highlight topics

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21: เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) [CNEU = 19.5] 3-5 มิถุนายน 2558

Date: 
03/06/2015 to 05/06/2015

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 20 "Common Pitfalls in Emergency Practice" 9-11 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 20 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานฉุกเฉิน "Common Pitfalls in Emergency Practice" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

Subscribe to RSS - ประชุมวิชาการ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ