Skip to Content

ประชุมวิชาการ

ข่าวสารประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21: เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) [CNEU = 19.5]

Updated: CNEU 19.5 หน่วย

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ทั้งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน เสียค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ส่วนค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด โปรดส่งใบตอบรับและเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ เลขที่บัญชี 051-256907-9 มียังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-8224 สำนักงานชั่วคราว โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-23548224 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

Download โครงการ, ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ใบจองห้องพัก

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 20 "Common Pitfalls in Emergency Practice"

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 20 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานฉุกเฉิน "Common Pitfalls in Emergency Practice" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

Procedural sedation 2014 slides

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Turkey, November 13-16 2014

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, November 13-16 2014
More information at: http://www.eacem2014.org/

ACEP 2014 in Chicago Oct 27-30

American College of Emergency Physicians conference 2014 at Chicago
More information at: http://www.acep.org/sa/

การประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2557 Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2014 : ACTEP 2014

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 19 "การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษ" [พร้อมสไลด์คำบรรยาย]

ห้วข้อการอภิปราย

 • Introduction to EM. in special situations บทนำและระบบบัญชาการ - ศ.นพ.สันต์   หัตถีรัตน์
 • สาธารณภัย  - อ.อนุสรณ์  แก้วกังวาล
 • ปลอดภัยไว้ก่อนหรือหลัง (Safety first or last) - คุณอุบล  ยี่เฮ็ง
 • การชุมนุม (Mass gathering) - พ.ท.นพ.สุธี  อินทรชาติ
 • จลาจลและระบบบัญชาการ (RIOT) - นพ.ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี 
 • สงครามกลางเมือง? (การดูแลในสนามและนอกสนาม) - พ.อ.นพ.คเชนทร์  ปิ่นสุวรรณ
 • บาดเจ็บจากระเบิด, กระสุนปืน, หลายระบบ - นพ.ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ
 • สารอันตราย, การล้างพิษและให้ยาต้านพิษ - ผศ.พญ.จิตรลดา  ลิ้มจินดาพร
 • การจัดการภาวะหมดสติ, เจ็บอก, ปวดท้อง จากสถานการณ์พิเศษ - ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ
 • บุคคลสำคัญป่วย VIP CARE - รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
 • การจัดการความขัดแย้ง - อ.ศรีทัย  สีทิพย์
 • ประสบการณ์จริงจากภาวะฉุกเฉินทางการเมือง ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - นพ.รัฐพงษ์  บุรีวงศ์, นพ.ชาติชาย  คล้ายสุบรรณ, นพ.จิรพงษ์  ศุภเสาวภาคย์
Syndicate content