ประชุมวิชาการ

การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ” (ภาคทฤษฎี) 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

Date: 
22/02/2016 to 24/02/2016

กำหนดการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ โทร. 091-7745110
  2. คุณศิวพร โฉมเกิด โทร. 02-2012404

กลุ่มเป้าหมายการบรรยาย : แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จำนวน 200 คน 

โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (ภาค lab/OSCE) 2-3 มีนาคม 2559

Date: 
02/03/2016 to 03/03/2016

สถานที่:

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น ๔ และ ห้องฝึกทักษะชั้น ๕ 
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ชั้น ๗ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการประชุม 

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (osce) ค่าลงทะเบียน 1500 บาท (รับจำกัด 80 คน)
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน 1000 บาท 
  • สองวัน ค่าลงทะเบียน 2500 บาท 

 

การชำระค่าลงทะเบียน

การอบรม WINFOCUS: Advanced Ultrasound Enhanced Life Support

WINFOCUS USLS Provider course poster
Date: 
11/01/2016 to 12/01/2016

WINFOCUS: Ultrasound Life Support USCMC LEVEL 1 Certification Skill Set
Entry course for Ultrasound Life Support - Advanced Level 1 - Provider
ABCDE & Head-to-Toes Ultrasound Resuscitation

11-12 January 2016 8.30AM - 5.00PM
King Chulalongkorn Memorial Hospital

Core lecture course 01/2015 สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 10 – 11 ตุลาคม 2558

Date: 
10/10/2015 to 11/10/2015

กำหนดการ Core lecture course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 8 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558

Update CPR guideline 2015 ในงาน ACTEP 2015 25-27 พฤศจิกายน 2558 @หัวหิน [ปิดรับลงทะเบียนแล้ว]

CPR2015 update in ACTEP2015
Date: 
25/11/2015 to 27/11/2015

**** เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนถึงจำนวนที่จำกัดไว้แล้ว จึงขอปิดรับการลงทะเบียนทุกช่องทาง ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และงดลงทะเบียนหน้างานทุกกรณี

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล First Hour in Emergency Room 2015 26-28 สิงหาคม 2558

First Hour in ER 2015 poster
Date: 
26/08/2015 to 28/08/2015

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2015: Surviving ER: From The Beginning to The End"

26-28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมอทิตยากรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

Highlight topics

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21: เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) [CNEU = 19.5] 3-5 มิถุนายน 2558

Date: 
03/06/2015 to 05/06/2015

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 20 "Common Pitfalls in Emergency Practice" 9-11 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 20 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานฉุกเฉิน "Common Pitfalls in Emergency Practice" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

Subscribe to RSS - ประชุมวิชาการ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ