Skip to Content

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สถาบัน: รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ที่ติดต่อ:

1. หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( สนง.คณะอนุกรรมการศึกษาฝึกอบรมและสอนแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน )   ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
2. น.อ..นพ.พิเชฏฐ์  กรัยวิเชียร รน.
เบอร์โทรที่สนง. คณะอนุกรรมการศึกษาฝึกอบรมและสอนแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   02-4773293 และ 02-4773294
เบอร์มือถือ 081-6420945
Email : pichet_kpinklao@yahoo.co.th

เอกสารประกอบการรับสมัครและสัมภาษณ์:
1 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)
2 ใบ recommend 3 ฉบับ โดย 1 ฉบับจากอาจารย์ในสถาบันที่จบ การศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต, 1 ฉบับ จากรพ.ที่เคยผ่านการฝึกงาน, อีก 1 ฉบับ จากสถานที่ที่ทำงานในปัจจุบัน หากเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จบปี 6 แล้วสมัครเลย ให้มี 2 ฉบับจากสถาบันที่จบ อีก 1 ฉบับ จากรพ.ที่เคยไปฝึกงาน
3 transcription ผลการศึกษาขณะเป็นนักศึกษาแพทย์
4 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำหรับแพทย์ที่จบแล้ว
5 ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์ที่จบแล้ว
6 เอกสารอื่นๆเช่น ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่ง รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น