Skip to Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Turkey, November 13-16 2014

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, November 13-16 2014
More information at: http://www.eacem2014.org/

ACEP 2014 in Chicago Oct 27-30

American College of Emergency Physicians conference 2014 at Chicago
More information at: http://www.acep.org/sa/

การประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2557 Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2014 : ACTEP 2014

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 19 "การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษ" [พร้อมสไลด์คำบรรยาย]

ห้วข้อการอภิปราย

 • Introduction to EM. in special situations บทนำและระบบบัญชาการ - ศ.นพ.สันต์   หัตถีรัตน์
 • สาธารณภัย  - อ.อนุสรณ์  แก้วกังวาล
 • ปลอดภัยไว้ก่อนหรือหลัง (Safety first or last) - คุณอุบล  ยี่เฮ็ง
 • การชุมนุม (Mass gathering) - พ.ท.นพ.สุธี  อินทรชาติ
 • จลาจลและระบบบัญชาการ (RIOT) - นพ.ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี 
 • สงครามกลางเมือง? (การดูแลในสนามและนอกสนาม) - พ.อ.นพ.คเชนทร์  ปิ่นสุวรรณ
 • บาดเจ็บจากระเบิด, กระสุนปืน, หลายระบบ - นพ.ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ
 • สารอันตราย, การล้างพิษและให้ยาต้านพิษ - ผศ.พญ.จิตรลดา  ลิ้มจินดาพร
 • การจัดการภาวะหมดสติ, เจ็บอก, ปวดท้อง จากสถานการณ์พิเศษ - ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ
 • บุคคลสำคัญป่วย VIP CARE - รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
 • การจัดการความขัดแย้ง - อ.ศรีทัย  สีทิพย์
 • ประสบการณ์จริงจากภาวะฉุกเฉินทางการเมือง ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - นพ.รัฐพงษ์  บุรีวงศ์, นพ.ชาติชาย  คล้ายสุบรรณ, นพ.จิรพงษ์  ศุภเสาวภาคย์

Meet our friend, WestJEM

WestJEM is the official journal of the California Chapter of the American Academy of Emergency Medicine, the California Chapter of the American College of Emergency Physicians and the American College of Osteopathic Emergency Physicians. WestJEM is now indexed in PubMed with full text in PubMed Central, CINAHL, Scopus and Directory of Open Access Journals. WestJEM's goal is to be the premier open-access, peer-reviewed emergency medicine journal, drawing submissions from the Western United States and Western Hemisphere, and providing an English language forum for developing emergency care systems throughout the world. The journal’s purpose is to provide original research and review articles in:

 1. Optimal patient care through enhanced clinical decision-making, efficiency of evaluation and treatment, medical education and promotion of patient safety.
 2. The role of computers in the emergency department, including simulation and information transfer within and between health systems, and between patients and physicians.
 3. Injury prevention and population health.
 4. Clinical imaging

For more articles, visit: WestJEM web site

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 16: เวชศาสตร์ฉุกเฉินชุมชน (ที่บ้านและชุมชนถึงศูนย์บำบัดเจาะจง) "Community-EM"

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 16 เวชศาสตร์ฉุกเฉินชุมชน (ที่บ้านและชุมชนถึงศูนย์บำบัดเจาะจง) "Community-EM" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ แนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำงานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกด้านระห่ว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

Syndicate content