การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน: 1-31 ตุลาคม 2559
การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร: 16-30 กันยายน 2559

ผลการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้ประชุมเพื่อตัดสินผลการสอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติดังต่อไปนี้

1. แพทย์ประจำบ้าน ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๗๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1.1 แพทย์หญิงกนกวรรณ กองจำปา

1.2 นายแพทย์กรกฎ มณีโชติ

1.3 นายแพทย์กวิน ติยวัฒน์

1.4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

1.5 แพทย์หญิงกุลชญา สุธีเชษฐ

1.6 แพทย์หญิงแก้วตา วงศ์ภักดี

1.7 นายแพทย์จักรพงศ์ จันทนา

The 13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine

Date: 
06/11/2016 to 08/11/2016

Venue: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
Organised by faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University and National Institute for Emergency Medicine

Objective:
The purpose of the Conference ranges from advanced training on how to provide health care to multiple disaster survivors to the establishment of interdisciplinary “Disaster Medicine” as a unique area of medical science.

For more information, please go to 13th APCDM website

First Hour in Emergency Room 2016: Essential Clinical Investigation 25-26 สิงหาคม 2559

First hour 2016 Brochure 1
Date: 
24/08/2016 to 26/08/2016

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2016"

25-26 สิงหาคม 2559

รับจำนวนไม่เกิน 300 คน

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Precongress workshop (international)

Pages

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์