Skip to Content

Procedural sedation 2014 slides

การแข่งขันความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย: Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ 3

Download ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

เวลา กําหนดการ

๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ ลงทะเบียน

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ พิธีเปิดโดยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ break

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ ชี้แจง กติกาเข้าฐาน

๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ Station

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ lecture

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ เฉลย

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

Download ใบสมัคร matching programme ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 120 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา

Syndicate content