Skip to Content

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 20 "Common Pitfalls in Emergency Practice"

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 20 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานฉุกเฉิน "Common Pitfalls in Emergency Practice" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

Download ใบสมัคร matching programme ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 120 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา

Syndicate content