กำหนดการ วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ อ้างอิง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

การสอบภาคทฤษฎี เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๙

คุณสมบัติ

  • อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
  • ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

หลักฐานประกอบการสมัคร

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี๒๕๕๙

คู่มือการสอบภาคทฤษฎีสำหรับผู้เข้าสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๕๙

คู่มือแนะนำการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๕๙

The 13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine

Date: 
06/11/2016 to 08/11/2016

Venue: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
Organised by faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University and National Institute for Emergency Medicine

Objective:
The purpose of the Conference ranges from advanced training on how to provide health care to multiple disaster survivors to the establishment of interdisciplinary “Disaster Medicine” as a unique area of medical science.

For more information, please go to 13th APCDM website

First Hour in Emergency Room 2016: Essential Clinical Investigation

First hour 2016 Brochure 1
Date: 
24/08/2016 to 26/08/2016

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2016"

25-26 สิงหาคม 2559

รับจำนวนไม่เกิน 300 คน

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Precongress workshop (international)

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ