Skip to Content

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

Download ใบสมัคร matching programme ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 120 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา

Syndicate content