การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน: 1-31 ตุลาคม 2559
การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร: 16-30 กันยายน 2559

Chiang Mai Conference of Emergency Medicine 2016: CCEM 2016

CCEM2016 poster
Date: 
02/12/2016

2 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

1 ธันวาคม 2559 Precongress workshop: Emergency Ultrasound Workshop และ BLS for Health Care provider 

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.med.cmu.ac.th/dept/ermed/

 

The 13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine

Date: 
06/11/2016 to 08/11/2016

Venue: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
Organised by faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University and National Institute for Emergency Medicine

Objective:
The purpose of the Conference ranges from advanced training on how to provide health care to multiple disaster survivors to the establishment of interdisciplinary “Disaster Medicine” as a unique area of medical science.

For more information, please go to 13th APCDM website

Pages

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ